Onze spiritualiteit
Waken Afdrukken E-mailadres

Waken

Laat ons niet over aan onszelf,
woon in ons midden, in ons hart
en in het hart van onze naaste.
Wees zó ìn ons en óver ons,
dat we waken over elkaar,
dat we waken over uw schepping,
waken over onszelf.
(Uit een gebed voor Goede Vrijdag)


2008 - Gebed goede vrijdag

Barmhartige

Gij die ziet de ellende en lasten van mensen,
Gij die hoort alle noodkreten,
Gij die hoort alle roepen uit de diepte.

U roepen wij aan,
en bidden samen zingend: ‘ Heer, ontferm U’.

Barmhartig God

woon in ons midden, in ons hart en in het hart van onze naaste.
Wees zó ìn ons en óver ons, dat we waken over elkaar,
dat we waken over uw schepping, waken over onszelf.

Gedenk alle mensen die weet hebben van eindeloos nachtelijk waken,
van vele slapeloze nachten.

Wees met hen die kennen de nachten van zorg, van onrust, van
angst en onzekerheid,

Wees met hen kennen het diepe verdriet,
verdriet over gebrokenheid in relaties,
het pijnlijke gemis in de dood                   

Gedenk hen die lijden aan een onafhankelijkheid die klein maakt en vernedert.

Wees met hen die afhankelijk zijn van verzorging en verpleging.               

Wees met wie de afhankelijkheid van een verslaving kennen

Zo bidden wij samen zingend: ‘ Heer, ontferm U’.

Barmhartig God

Gedenk al uw mensen, verspreid over het aardrijk

de ontelbare slachtoffers van slachtoffers van armoede en politiek geweld

de talloze slachtoffers van kinderarbeid en uitbuiting

de slachtoffers van religieus fanatisme en de slachtoffers van angst.   

de ontelbare slachtoffers van ongeneeslijke en kwaadaardige ziekten                        
Gedenk de stad waarin wij wonen,
Armen, verslaafden, eenzamen, ontheemden, dak- en thuislozen                        
Gij, Heer, onze God,
Koning over al wat is en leeft,
oorsprong van het goede dat wordt gedaan,

wees in ons hart, in onze ziel, in ons verstand,
doe lichten over ons en over deze aarde
uw aangezicht.

Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.

Richt onze voeten op de weg van de vrede    

Daarom bidden wij samen zingend: Heer, ontferm U.

Door U bestaan wij, op U vertrouwen wij, beschaam ons vertrouwen niet,
dat uw Koninkrijk zal komen, uw wil zal worden gedaan,
dat er brood zal zijn voor alle mensen,
dat vergeving onder de mensen zal zijn
en dat de krachten van alle kwaad weerstaan zullen worden.    
daarom bidden wij met de woorden die Jezus ons op de lippen heeft gelegd:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid - amen.


Terug naar Onze Spiritualiteit

 
«StartVorige12345678910VolgendeEinde»

Pagina 7 van 13